Alergénová imunoterapia

   Alergénová imunoterapia predstavuje základnú terapeutickú metódu v alergológii, ktorá má viac ako 100 ročnú históriu. Prvý krát bola použitá v roku 1911 pri alergii na pele tráv. Od vtedy bolo realizovaných  množstvo klinických štúdií, ktoré dokazujú účinnosť a bezpečnosť tejto liečby.  

      Pri tejto liečbe sa do organizmu vpravuje terapeutický alergén v postupne stúpajúcich dávkach a v pravidelných intervaloch. Vyberá sa taký alergén, ktorý má najvýraznejšiu príčinnú súvislosť s klinickými ťažkosťami pacienta. Cieľom tejto liečby je dosiahnutie tolerancie konkrétneho alergénu. Za vývojom tolerancie sa skrýva zložitý imunologický mechanizmus na úrovni buniek a molekúl imunitného systému, výsledkom ktorého je, že bunky imunitného systému neprodukujú alergické protilátky (šIgE = špecifický imunoglobulín E) ale tzv. blokujúce protilátky (IgG4= imunoglobulín G4). Vďaka tejto liečbe môže dôjsť k ústupu príznakov alergického ochorenia, a toto zlepšenie pretrváva roky po skončení liečby.  Zlepšenie príznakov znamená tiež nižšiu spotrebu protialergických liekov. Úspešnosť liečby závisí od viacerých faktorov ako je druh alergénu, dĺžka trvania príznakov, stupeň závažnosti alergického ochorenia, celkový stav a  vek pacienta a v neposlednom rade spolupráca pacienta na liečbe. Nepravidelná liečba, časté a dlhodobé prerušovanie liečby znižuje jej efektivitu.

Spôsob podávania liečby    

      Liečba sa podáva dvoma spôsobmi, sublinguálne (podjazykovo) vo forme rýchlo rozpustných tabliet alebo roztoku. Druhý spôsob je injekčné podanie do podkožia (obvykle stredná tretina zadnej strany ramena). Účinnosť oboch foriem je porovnateľná. V sliznici dutiny ústnej a v podkoží dochádza po podaní liečby ku interakcii terapeutického alergénu s bunkami imunitného systému. Podjazykovú liečbu si môže aplikovať sám pacient, u detí jeho rodič v pohodlí domova bez nutnosti dochádzania do zdravotníckeho zariadenia. Liečba sa podáva obvykle denne celoročne alebo pol roka podľa typu alergénu a zvoleného liečebného prípravku. Injekčná forma si vyžaduje dochádzanie do zdravotníckeho zariadenia a musí byť podaná výhradne v ambulancii imunoalergológa. Schémy sú rôzne, obvykle je podávaná v týždňových až mesačných intervaloch.  V prípade celoročnej alergie možno liečbu zahájiť kedykoľvek počas roka s ohľadom na zdravotný stav pacienta. V prípadne sezónnej (peľovej) alergie zahajujeme liečbu aspoň 4 mesiace pred očakávanou sezónou. Celková dĺžka liečby je pri obidvoch formách 3 až 5 rokov. Diagnostické a terapeutické alergény sa získavajú z prírodného zdroja, napr. v prípade peľovej alergie vysávaním peľu rastlín pestovaných na certifikovaných plochách.

Indikácie a kontraindikácie liečby

  Hlavnou indikáciou alergénovej imunoterapie je alergické ochorenie (alergická nádcha/rinokonjunktivitída, priedušková astma a alergia na jed blanokrídleho hmyzu) v štádiu bez komplikácií a bez prítomnosti nezvratných zmien s dokázanou príčinnou súvislosťou s konkrétnym alergénom/alergénmi. 

   Medzi kontraindikácie tejto liečby patrí aktívne štádium autoimunitného ochorenia, onkologického ochorenia, priedušková astma ťažkého stupňa alebo nekontrolovaná priedušková astma, iné závažné ochorenie (srdcovocievne ochorenie, ochorenie obličiek, pečene, HIV atď), tehotenstvo (liečbu nezahajujeme, ale pokračovanie je možné), nespolupracujúci pacient, prekonaná celková alebo závažná lokálna reakcia na alergénovú imunoterapiu v minulosti.  U každého pacienta musí lekár individuálne zvážiť potenciálny prínos liečby a jej rizika.

Praktické rady pred podaním podkožnej alergénovej imunoterapie:

  •   Pacient prichádza na podanie zdravý, bez prítomnosti príznakov akútnej infekcie, alergické    príznaky musia byť stabilizované, inak je potrebné podanie odložiť
  •   Dôvodom na odklad liečby je aj nedávne bodnutie blanokrídlym hmyzom v prípade alergie      na jed tohto hmyzu
  •   V deň injekcie je potrebné vyvarovať sa nadmernej fyzickej záťaži, konzumácii alkoholu
  •  Pacient ostáva v zdravotníckom zariadení 30 minút na odsledovanie prípadných           nežiadúcich účinkov
  •  Kvôli minimalizovaniu nežiadúcich účinkov pacient užije pred podaním celkovo antihistaminikum

Praktické rady pred podaním podjazykovej alergénovej imunoterapie:

  • Pacient musí byť ako v prípade podávania podkožnej alergénovej imunoterapie bez príznakov akútnej infekcie, alergické príznaky musia byť stabilizované
  • Dôvodom na odklad/vynechanie liečby je narušenie sliznice dutiny ústnej (napr. afty, stomatologický zákrok, krvácanie z ďasien po dentálnej hygiene)
  •  Po ústupe uvedených príznakov, stabilizácii zdravotného stavu možno liečbu obnoviť
   
  V obidvoch prípadoch pacient pokračuje popri alergénovej imunoterapii v užívaní svojej chronickej liečby, vysadenie alebo prerušenie chronickej liečby je možné len po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Tak ako každá liečba aj alergénová imunoterapia má svoje nežiadúce účinky. Najčastejším nežiadúcim účinkom v prípade podjazykovej liečby sú lokálne reakcie ako svrbenie pod jazykom, svrbenie podnebia, pocit mravenčenia v dutine ústnej. Obvykle spontánne odoznejú do hodiny od podania, pri pravidelnej liečbe úplne vymiznú v priebehu niekoľkých dní až týždňov. V prípade injekčnej liečby sú najčastejšie reakcie tiež lokálne v mieste vpichu (bolesť, opuch, začervenanie končatiny v mieste vpichu).  Celkové reakcie pri podjazykovej liečbe sú vzácne. V prípade injekčného podania je riziko celkovej reakcie vyššie v porovnaní s podjazykovým podaním. Výskyt nežiadúcich účinkov možno minimalizovať užívaním antihistaminika pred aplikáciou alergénovej imunoterapie a dodržiavaním zásad liečby zo strany lekára aj pacienta. Doporučujem pozrieť aj https://www.alergostop.sk